58 305 09 99
zarzad@radadzielnicystogi.pl
Strona głównaAktualnościProjekt uchwały w spr. opinii dotyczącej lokalizacji i budowy siłowni zewnętrznej
 • 27 lipca 2017

  Projekt uchwały w spr. opinii dotyczącej lokalizacji i budowy siłowni zewnętrznej

  Uchwała Nr ……………………..

  Rady Dzielnicy Stogi

  z dnia …………………………… roku 

  w sprawie opinii dotyczącej lokalizacji i budowy siłowni zewnętrznej na działce nr 62/27 obręb 257

  Na podstawie § 15 ust. 1 pkt 15 Statutu Dzielnicy Stogi stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LII/1177/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Stogi (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30.05.2014 r., poz. 2011 z późn. zm.) w związku z Zarządzeniem nr 1021/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia i przyjęcia szczegółowych warunków otwartego konkursu ofert na realizację zadania Miasta Gdańska w ramach „Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2017”, w zakresie upowszechniania sportu, rekreacji i rehabilitacji oraz integracji społecznej wśród dzieci lub młodzieży, wspieranie rozwoju lokalnego pt: „Utworzenie małego placu zabaw na terenie Miasta Gdańska”.

  Rada Dzielnicy Stogi uchwala, co następuje:

  Paragraf 1

  Rada Dzielnicy Stogi pozytywnie opiniuje lokalizację i budowę siłowni zewnętrznej przez Stowarzyszenie „Forum Rad Dzielnic” na działce nr 62/27 obręb 257 w rejonie ul. Stryjewskiego w dzielnicy Stogi, zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały.

  Paragraf 2

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                      Przewodniczący

                                                                                                  Rady Dzielnicy Stogi

                                                                                                 Sławomir Szczygielski