58 305 09 99
zarzad@radadzielnicystogi.pl
Strona głównaAktualnościProjekt uchwały w spr. wniosków do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • 27 lipca 2017

  Projekt uchwały w spr. wniosków do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

  Uchwała Nr ……………………..

  Rady Dzielnicy Stogi

  z dnia …………………………… roku

  w sprawie wniosków do Projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

  Na podstawie § 15 ust. 1 pkt. 10 Statutu Dzielnicy Stogi stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LII/1177/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Stogi (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30.05.2014 r., poz. 2011 z późn. zm.) 

  Rada Dzielnicy Stogi uchwala, co następuje:

  Paragraf 1

  Rada Dzielnicy Stogi wnosi o uwzględnienie w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego następujących wniosków:

  1. W projekcie Studium nie zawarto obecnego użytkowania i zagospodarowania przestrzennego dzielnic jak miało to miejsce w poprzednim studium z 2007 roku. w związku z czym nie wiadomo, jak obecnie wygląda sytuacja uwarunkowań poszczególnych jednostek urbanistycznych Gdańska. Rada wnioskuje o dodanie owej analizy.
  2. Rada wnosi o zmniejszenie planowanego zainwestowania portowo-przemysłowo-usługowego na terenie obecnego lasu komunalnego i plaży na Stogach. Wniosek argumentuje się następującymi kwestiami:

        a) tereny te w poprzednio obowiązującym Studium włączone były do Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie, na który składają się najbardziej wartościowe tereny zieleni – objęte ochroną, proponowane do objęcia ochroną oraz inne obszary cenne przyrodniczo;

      b) ciąg lasów i wydm nadmorskich w Pasie Zachodnim i na wyspie Stogi był ujęty jako krajobraz kulturowy i określony jako ważny czynnik atrakcyjności miasta, a więc zapewniano, że będzie chroniony i wzbogacany;

      c) w czasie spotkania z mieszkańcami 13 czerwca 2017 roku władze miasta zapewniały, iż zieleni nie ubędzie, a wręcz przeciwnie, planowane są nowe parki i skwery. Dlaczego więc zagospodarowywany jest naturalnie wykształcony przez dziesięciolecia teren, a planowana jest realizacja sztucznych terenów zielonych, w których rozwój zieleni zajmie przynajmniej kilka lat;

     d) w okolicach plaży na Stogach planowany jest dalsza koncentracja usług turystyki i rekreacji – zagospodarowanie bardzo atrakcyjnej plaży i lasu może wiązać się z trudnością w realizacji tego zamierzenia, tak więc czy oba założenia nieco się nie wykluczają? Jak Miasto chce dążyć do jego realizacji, skoro ogranicza ofertę rekreacyjno-turystyczną w tym miejscu?

  3. Wnioskuje się o uwzględnienie wg załącznika nr 1, ścieżki rowerowo – pieszej z możliwością przejazdu kołowej kolejki plażowej z infrastrukturą oświetleniową o szerokości minimum 6 metrów z możliwością utworzenia punktów gastronomicznych i sanitarnych przy wejściach na plażę o numerach od 26 do 20.

  4. Przypisanie funkcji mieszkaniowej terenowi wg załącznika nr 2. Jest to przedłużenie ulicy Wrzosy po lewej stronie

  5. Przypisanie funkcji parkingowej, gastronomicznej, hotelowej oraz rekreacyjnej wg załącznika nr 3.

  6. Zamiana funkcji przemysłowej terenu przyplażowego wg załącznika nr 4 i określenie go jako naturalne elementy przyrodnicze.

  7. Przypisanie funkcji mieszkaniowej terenowi wg załącznika nr 5.

  8. Przypisanie funkcji rekreacyjno – sportowo – mieszkaniowej terenowi wg załącznika nr 6.

  Paragraf 2

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                     Przewodniczący

                                                                                                 Rady Dzielnicy Stogi

                                                                                                Sławomir Szczygielski