58 305 09 99
zarzad@radadzielnicystogi.pl
Strona głównaAktualnościXXII Sesja Rady Dzielnicy Stogi – 21 marca 2018 r. godz. 20.00
 • 26 lutego 2018

  XXII Sesja Rady Dzielnicy Stogi – 21 marca 2018 r. godz. 20.00

  Na podstawie paragrafu 13 ust. 3 i ust. 7 Statutu Dzielnicy Stogi stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LII/177/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r.  w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Stogi (Dz.Urz. Woj. Pomorskiego z dn. 30.05.2014 r., poz. 2011 z późn. zm.)

  z w o ł u j ę

  w dniu 21 marca 2018 r. (środa) o godz. 20.00 sesję Rady Dzielnicy Stogi w siedzibie Rady Dzielnicy (Gdańsk, ul. Hoża 14), z następującym porządkiem obrad:

  1. Rozpoczęcie obrad
  2. Uchwała w sprawie przeznaczenia środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy.
  3. Omówienie aktualnego stanu planowanych inwestycji na dzielnicy Stogi. Referuje: Przewodnicząca Zarządu – Magdalena Wiszniewska
  4. Wolne wnioski.
  5. Zakończenie obrad.

  Sławomir Szczygielski – Przewodniczący Rady Dzielnicy Stogi

   

                                                                     P R O J E K T

  Uchwała Nr         /          / 18

  Rady Dzielnicy Stogi

  z dnia                                               roku

  w sprawie przeznaczenia środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy

  Na podstawie paragrafu 15 ust. 1 pkt 15 i paragraf 34 ust. 3 załącznika do uchwały Nr LII/177/14 Rady Miasta Gdańska z dn. 24 kwietnia 2014 r.  w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Stogi (Dz.Urz. Woj. Pomorskiego z dn. 30.05.2014 r., poz. 2011; zm. Dz.Urz. Woj. Pomorskiego z dn. 16 października 2014 r., poz. 3454) oraz paragraf 1 uchwały Nr XLII/1185/17 Rady Miasta Gdańska z dn. 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wyodrębnienia na rok 2018 środków finansowych na działalność statutową jednostek pomocniczych.

  Rada Dzielnicy Stogi uchwala:

  Paragraf 1

  Środki finansowe w wysokości 42.476,00 zł przydzielone przez Radę Miasta Gdańska na rok 2018 do dyspozycji Rady Dzielnicy Stogi przeznaczyć na:

  1. Wykonanie pierwszego etapu zieleńca przy ul. Rozłogi – kwotę 30.00,00 zł;
  2. Zakup i montaż naziemnej trampoliny na placu zabaw na skwerze przy ul. Hożej 11 – kwotę 7.000,00 zł;
  3. Zakup sprzętu sportowego dla Przedszkola nr 58 w Gdańsku – kwotę 3.000,00 zł;
  4. Działania integracyjne – przedsięwzięcia w zakresie edukacji, kultury, rekreacji i poprawy warunków życia – kwotę 2.476,00 zł.

  Paragraf 2

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Przewodniczący Rady Dzielnicy Stogi

  Sławomir Szczygielski